PODMIENKY SLUŽBY

Odberom služieb poskytovaných TradingLegion výlučne alebo na základe zmluvy s tretími stranami zákazník súhlasí s tým, že bude viazanými podmienkami služieb, podmienkami a odmietnutím zodpovednosti a všetkými súvisiacimi zákonmi a politikami. Tieto podmienky môžu byť kedykoľvek revidované a vy súhlasíte s tým, že sa budete riadiť nadchádzajúcimi revíziami a zákazníci sú zodpovední za kontrolu takýchto aktualizácií.

Pri registrácii na odber našich služieb alebo informačných bulletinov a vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme vaše údaje, t. j. e-mail, vaše celé meno. Tieto informácie budú použité na zasielanie našich predplatných alebo bulletinov a môžu byť použité na aktualizáciu informácií o najnovšom pokroku na stránke a návrhoch našich ďalších produktov a služieb od TradingLegion VIP.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Všetky informácie o TradingLegion VIP Signals alebo akejkoľvek platforme sociálnych médií slúžia len na informačné a vzdelávacie účely. Hoci informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke a kanáloch sociálnych médií boli zhromaždené alebo získané zo zdrojov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, neposkytuje sa žiadne vyhlásenie ani záruka, výslovná ani implicitná, pokiaľ ide o ich presnosť, alebo úplnosť a informácie, ani prognóza sa nesmú považovať za vyhlásenie, za ktoré webová stránka, alebo akákoľvek iná platforma sociálnych médií, ktorú používame, nepreberá žiadnu zodpovednosť. Webová lokalita ani jej poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto údajov alebo ich obsahu. TradingLegion VIP Signals môže kedykoľvek vykonať zmeny informácií a služieb definovaných v tomto dokumente. Prinášanie aktuálnych informácií/údajov nie je obmedzené a prostredníctvom toho nie je pravdepodobné, že stránka môže kedykoľvek ukončiť ponúkanie údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Prijaté rozhodnutia (investície) alebo riziká vyplývajúce z použitia informácií na webovej stránke TradingLegion VIP Signals (alebo na akejkoľvek inej platforme sociálnych médií), či už ide o nákup alebo predaj akýchkoľvek peňažných nástrojov, sú výlučne na používateľovi a TradingLegion VIP Signals a jej poskytovatelia – tretie strany nenesú žiadnu zodpovednosť za takéto rozhodnutia založené na údajoch tu uvedených.

 

Je vašou zodpovednosťou sledovať účet a uzatvárať obchody, aby ste predišli strate. Futures, opcie a obchodovanie s cudzími menami majú veľké potenciálne odmeny, ale aj veľké potenciálne riziká. Ak chcete investovať na trhoch Forex/futures/Crypto a opcií, musíte si byť vedomí rizík a byť ochotní ich akceptovať. Neobchodujte s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Toto nie je výzva ani ponuka na nákup/predaj Forex/futures/Crypto alebo opcií. Neposkytuje sa žiadne vyhlásenie, že akýkoľvek účet bude alebo pravdepodobne dosiahne zisky alebo straty podobné tým, o ktorých sa hovorí na tejto webovej stránke. Minulá výkonnosť akéhokoľvek obchodného systému alebo metodiky nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky. Dodržiavame priemyselné normy na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, a to počas prenosu aj po ich prijatí. Žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100 % bezpečný. Preto, hoci používame komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Revízie zmluvných podmienok

Spoločnosť TradingLegion si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom revidovať, dopĺňať alebo upravovať tieto zásady, našu zmluvu o podmienkach poskytovania služieb a naše ďalšie zásady a dohody, a to aktualizáciou tohto príspevku.

POUŽIVANIE SLUŽBY

Webové stránky TradingLegion VIP Signals môžu byť z času na čas krátkodobo nedostupné z dôvodu povinnej údržby, telekomunikačných porúch, technických problémov, systémových porúch a chýb, softvérových problémov alebo porúch, problémov s kapacitou systému, bezpečnostných problémov a iných technických problémov. Vzhľadom na vyššie uvedené podmienky TradingLegion VIP Signals nezaručuje 100-percentnú dostupnosť svojich webových služieb a nenesie zodpovednosť za žiadne z vyššie uvedených technických problémov.

OBNOVENIE PREDPLATNÉHO

Vaše predplatné bude trvať na obdobie, ktoré si vyberiete, podľa toho, či je mesačné alebo ročné, a obnoví sa automaticky na konci fakturačného cyklu okrem prípadu, ak ho zrušíte.

ZRUŠENIE/VRATENIE PREDPLATNÉNO

PREDTÝM, AKO SI PREDPLATÍTE NIEKTORÚ Z NAŠICH VIP SLUŽIEB, MUSÍTE SA SNAŽIŤ POZORNE SI PREČÍTAŤ ZMLUVNÉ PODMIENKY.

 

Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom našej aplikácie telegram, kde ste prvýkrát začali predplatné, ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese info@tradinglegion.com a my vám radi pomôžeme zrušiť vaše predplatné. TradingLegion VIP Signals prevádzkuje politiku bez vrátenia peňazí a prijaté platby sú konečné, očakávame, že si pred zakúpením našich služieb pozorne prečítajte podmienky.

 

Nižšie sú uvedené všetky služby/produkty, ktoré ponúkame

 

1.FOREX VIP FOR 1 mont/mesiac ,6 mont/mesiac or 1 year/rok

2. CRYPTO VIP FOR 1 mont/mesiac ,6 mont/mesiac or 1 year/rok

3. FOREX+CRYPTO VIP FOR 1 mont/mesiac ,6 mont/mesiac or 1 year/rok

 

Neponúkame hĺbkovú základnú analýzu. Primárnym zameraním nášho výskumu a analýzy je technická analýza. Poskytujeme vám každodenné analýzy a obchodné nápady týkajúce sa mien a komodít. Naša analýza vám poskytuje jednoduchý, hĺbkový prieskum a efektívne úrovne obchodovania každý deň. Popisy produktov, služieb a firiem a odkazy na ne. Tieto odkazy nevyvodzujú naše oprávnenie na tieto produkty, služby alebo subjekty. Žiadny z našich poskytovateľov nebude za žiadnych podmienok zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenou vašou závislosťou, alebo známosťou informácií získaných z webovej stránky, alebo obsiahnutých na webovej stránke. Namiesto toho ste zodpovední za vyhodnotenie informácií, rád a iného obsahu dostupného prostredníctvom webovej lokality a akýchkoľvek produktov, služieb alebo firiem, na ktoré sa tu odkazuje. Storno podmienky Všetky platby sú nevratné. Ak sa rozhodnete zrušiť pred koncom mesačnej predbežnej fakturácie, kredit vám nebude vydaný a vaše predplatná/služba zostane aktívna až do konca fakturovaného mesačného obdobia. Svoje členstvo môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na adrese info@tradinglegion.com

NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INVESTIČNE PORADENSTVO

Akékoľvek názory, rozhovory, správy, novinky, prieskumy, analýzy, ceny alebo iné informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú poskytované, ako všeobecné trhové informácie len na vzdelávacie a zábavné účely a nepredstavujú investičné poradenstvo. Na webovú stránku by ste sa nemali spoliehať ako na náhradu rozsiahleho nezávislého prieskumu trhu predtým, ako urobíte svoje skutočné obchodné rozhodnutia. Názory, trhové údaje, odporúčania alebo akýkoľvek iný obsah sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť. TradingLegion VIP nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek ušlého zisku, ktorý môže vzniknúť priamo, alebo nepriamo z použitia, alebo spoliehania sa na takéto informácie.

Neodporúčame používať technickú analýzu, ako jediný prostriedok obchodných rozhodnutí

Neodporúčame robiť unáhlené obchodné rozhodnutia. Vždy by ste mali chápať, že VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NEMUSÍ NUTNE ZNAČIŤ BUDÚCE VÝSLEDKY.

VYHLÁSENIE O RIZIKU

Kúpou tohto členstva chápete, že obchodovanie zahŕňa vysokú úroveň rizika. Správy odoslané v telegramovom kanáli NIE SÚ investičnou radou a iba názorom niekoho iného. Svoje predplatné môžete kedykoľvek zrušiť aj prostredníctvom nášho robota „@TradingLegion_bot“, je to ten istý robot, s ktorým ste si predplatné zakúpili. Akékoľvek problémy, kontaktujte nás.